Wyprawka szkolna – dofinansowanie zakupu podręczników

Szanowni Państwo

Poniżej zamieszczam formularze i dokumenty niezbędne do uzyskania dofinansowania zakupu podręczników szkolnych w roku 2013/14.

O tę formę pomocy ubiegać się mogą uczniowie klas II-gich oraz uczniowie z orzeczeniami o niepełnosprawności.

Termin składania wniosków do szkół przez rodziców/ prawnych opiekunów uczniów, został określony zarządzeniem Nr 4700/VI/13 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 25 lipca 2013 r. na dzień 9 września 2013 r.

Informacje dotyczące dofinansowania zakupu podręczników w r.szk. 2013-2014

zał.nr 2(dla uczniów bez orzeczeń)

zał.nr 3(dla uczniów z orzeczeniami)

 

Ważna informacja ! – stypendia i zasiłki (stan na 28.08.2013)

Szanowni Państwo

W związku ze zmianami wprowadzonymi przez Wydział Edukacji UM Łodzi  nadesłanymi do szkoły w dniu 28.08.2013 zamieszczam poniżej aktualne formularze jakie należy wypełnić oraz wykaz dokumentów, które koniecznie trzeba dostarczyć ubiegając się o stypendium lub zasiłek dla dziecka w roku szkolnym 2013/14.

O stypendium i zasiłek mogą ubiega się wszyscy uczniowie szkoły.

Zespół Ekonomiczno – Administracyjny Szkół w Łodzi przypomina, że uczniowie uprawnieni do ubiegania się o stypendium szkolne, pobierający naukę w placówkach publicznych, prowadzonych przez Miasto Łódź, lub ich przedstawiciele prawni, składają wnioski o przyznanie świadczenia wyłącznie w terminie do dnia 15 września 2013 r. w szkołach, w których pobierają naukę. Z uwagi na fakt, iż koniec terminu przypada na dzień ustawowo wolny od pracy, ulega on wydłużeniu do dnia 16 września 2013 r., tj. o najbliższy następny dzień powszedni. Wnioski złożone po dniu 16 września 2013 r. będą traktowane jako złożone  po terminie.

W szczególnie uzasadnionych przypadkach pełnoletni uczniowie lub rodzice/opiekunowie prawni niepełnoletnich uczniów mogą składać wnioski o przyznanie stypendium szkolnego po dniu 16 września 2013 r. jednakże wyłącznie w siedzibie Zespołu Ekonomiczno – Administracyjnego Szkół w Łodzi, ul. Kopernika 36, pok. 3,7,8.

Progi dochodowe 2013

Informacja_dot_zasad_przekazywania_wnioskow_na_stypendia_szkolne_w_roku_szkolnym_2013_2014

Informacja_dot_zasad_rozliczania_stypendiow_szkolnych_sierpien_2013

NOWE_Oswiadczenie_KK

Regulamin-tekst-jednolity

Wniosek-stypendium-2013

Wniosek-zasilek