Proste zapisywanie do PDF

[metaslider id=1481]

 

Dodałam wtyczkę Print Friendly and PDF Button. Pokazuje się w postaci przycisku na dole każdej strony i wpisu. Jeśli ktoś chciałby je zachować w postaci pliku pdf – używanie jest bardzo proste i opisane oraz pokazane tu.

Można pobrać plik PDF na dysk (ikona PDF) lub wydrukować (ikona drukarki), wcześniej oczywiście dostosowując zawartość tego co w takim pliku się znajdzie – np. usuwając elementy uznane za zbędne. Cóż – choć wpisy wydają się oszczędne w stylu, to przecież i tak się może zdarzyć.

Miasto zdolnych

Miasto zdolnych

Wnioski składane są za pośrednictwem Dyrektora Szkoły, zgodnie z zaleceniem  Wydziału Edukacji:

„Dlatego uprzejmie proszę o przekazywanie kompletnych wniosków stypendialnych. wraz z wykazem kandydatów spełniających odpowiednie warunki ubiegania się o stypendium w zamkniętych kopertach (ochrona danych osobowych) w sekretariacie Wydziału Edukacji, przy ul. Krzemienieckiej 2B – pok. 305 od dnia 15 września br.”

 

UCHWAŁA NR XC/1866/14
RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI
z dnia 2 lipca 2014 r.
w sprawie ustalenia zasad przyznawania stypendiów Prezydenta Miasta Łodzi w ramach
Miejskiego systemu wspierania uczniów uzdolnionych „Mia100 Zdolnych”.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 14a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2013 r. poz. 594, 645 i 1318 oraz z 2014 r. poz. 379), art. 12 pkt 10a, w związku
z art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r.
poz. 595 i 645 oraz z 2014 r. poz. 379) oraz art. 90t ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie
oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, Nr 273, poz. 2703 i Nr 281, poz. 2781, z 2005 r. Nr 17,
poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz. 1400 i Nr 249, poz. 2104,
z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532 i Nr 227, poz. 1658, z 2007 r. Nr 42, poz. 273, Nr 80,
poz. 542, Nr 115, poz. 791, Nr 120, poz. 818, Nr 180, poz. 1280 i Nr 181, poz. 1292, z 2008 r. Nr 70,
poz. 416, Nr 145, poz. 917, Nr 216, poz. 1370 i Nr 235, poz. 1618, z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 31,
poz. 206, Nr 56, poz. 458, Nr 157, poz. 1241 i Nr 219, poz. 1705, z 2010 r. Nr 44, poz. 250, Nr 54,
poz. 320, Nr 127, poz. 857 i Nr 148, poz. 991, z 2011 r. Nr 106, poz. 622, Nr 112, poz. 654, Nr 139,
poz. 814, Nr 149, poz. 887 i Nr 205, poz. 1206, z 2012 r. poz. 941 i 979, z 2013 r. poz. 87, 827, 1191,
1265, 1317 i 1650 oraz z 2014 r. poz. 7, 290, 538, 598 i 642), Rada Miejska w Łodzi
uchwala, co następuje:
§ 1. 1. Przyjmuje się zasady przyznawania stypendiów Prezydenta Miasta Łodzi w ramach Miejskiego
systemu wspierania uczniów uzdolnionych „Mia100 Zdolnych”, określone w załączniku do niniejszej
uchwały.
2. Na wypłatę stypendiów przeznacza się środki własne Miasta Łodzi.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Łodzi.
§ 3. Traci moc uchwała Nr XLIII/849/08 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 5 listopada 2008 r. w sprawie
przyjęcia Miejskiego Programu Wspierania Uczniów Szczególnie Uzdolnionych (Dz. Urz. Woj.
Łódzkiego Nr 393, poz. 4076).
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Łódzkiego.
Wykonujący zadania
Przewodniczącego Rady
Miejskiej w Łodzi
Grzegorz MATUSZAK
Wiceprzewodniczący Rady

 

Załącznik do uchwały Nr XC/1866/14
Rady Miejskiej w Łodzi
z dnia 2 lipca 2014 r.
Zasady przyznawania stypendiów Prezydenta Miasta Łodzi w ramach Miejskiego systemu
wspierania uczniów uzdolnionych „Mia100 Zdolnych”
§ 1. Celem przyznawania stypendiów Prezydenta Miasta Łodzi w ramach miejskiego systemu
wspierania uczniów uzdolnionych „Mia100 zdolnych”, zwanych dalej „stypendiami”, jest wspieranie
szczególnie uzdolnionych uczniów łódzkich szkół.
§ 2. 1. O przyznanie stypendium mogą się ubiegać:
1) uczniowie klas V-VI szkół podstawowych oraz klas II i III gimnazjów – jeżeli łącznie spełniają
następujące warunki:
a) zajęli miejsca od pierwszego do trzeciego w konkursach interdyscyplinarnych, przedmiotowych,
tematycznych, w konkursach, turniejach lub olimpiadach artystycznych lub w zawodach
sportowych rangi mistrzowskiej organizowanych co najmniej na poziomie wojewódzkim,
b) uzyskali rekomendację rady pedagogicznej potwierdzającą rozwijanie swoich zdolności;
2) uczniowie szkół ponadgimnazjalnych, z wyłączeniem uczniów klas I, jeżeli uzyskali rekomendację
rady pedagogicznej potwierdzającą rozwijanie swoich zdolności oraz:
a) są laureatami lub finalistami olimpiad i turniejów o zasięgu ogólnopolskim lub międzynarodowym
organizowanych na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia
29 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów
i olimpiad (Dz. U. Nr 13, poz. 125 oraz z 2009 r. Nr 126, poz. 1041),
b) są laureatami konkursów artystycznych o zasięgu ogólnopolskim lub międzynarodowym lub
turniejów albo olimpiad artystycznych o zasięgu ogólnopolskim,
c) są laureatami zawodów sportowych rangi mistrzowskiej o zasięgu ogólnopolskim lub
międzynarodowym.
§ 3. Uczniowi może zostać przyznane wyłącznie jedno stypendium w danym roku szkolnym.
§ 4. 1. Wnioski o przyznanie stypendiów dla uczniów wraz z wykazem kandydatów spełniających
odpowiednie warunki ubiegania się o stypendium, o których mowa w § 2, składają dyrektorzy szkół
w Wydziale Edukacji w Departamencie Spraw Społecznych Urzędu Miasta Łodzi.
2. Do wniosku o przyznanie stypendium należy dołączyć poświadczone za zgodność z oryginałem
kserokopie dokumentów potwierdzających spełnienie odpowiednich warunków ubiegania się
o stypendium.
3. Wzór wniosków o przyznanie stypendiów, o których mowa w ust. 1 oraz termin ich składania
określa Prezydent Miasta Łodzi.
§ 5. 1. Stypendium przyznaje Komisja Stypendialna, zwana dalej „Komisją”.
2. Skład Komisji oraz regulamin jej działania określa Prezydent Miasta Łodzi.
3. Rozstrzygnięcie Komisji w sprawie stypendium jest ostateczne i nie przysługuje od niego
odwołanie.
§ 6. Stypendium jest udzielane w formie świadczenia pieniężnego.

§ 7. Stypendium dla uczniów przyznawane jest maksymalnie na okres 10 miesięcy – od września
danego roku do czerwca następnego roku.
§ 8. Liczbę stypendiów, wysokość kwot przyznawanych stypendiów oraz okres wypłacania
stypendium każdorazowo ustala Komisja, biorąc pod uwagę wysokość środków finansowych zapisanych
na ten cel w budżecie Miasta Łodzi.
§ 9. Przyznane kwoty stypendiów wypłaca się uczniom odpowiednio co miesiąc, w terminie do
dwudziestego dnia każdego miesiąca na konto wskazane przez przedstawiciela ustawowego ucznia bądź
pełnoletniego ucznia.
§ 10. Wysokość środków przeznaczonych na finansowanie stypendiów ustalana jest corocznie
w budżecie Miasta Łodzi.

WNIOSEK Ponadgimnazjalne PDF

WNIOSEK Ponadgimnazjalne DOC

UCHWAŁA w sprawie stypendiów PDF