Aneks 1 Objawy i zespoły psychopatologiczne

Objawy i zespoły psychopatologiczne

W zakresie sfery poznawczej mogą występować: zaburzenia spostrzegania (złudzenia, omamy – halucynacje, omamy rzekome, para halucynacje), zaburzenia myślenia (urojenia, idee nadwartościowe, natręctwa – obsesje), zaburzenia pamięci (nadczynność, niedoczynność pamięci, niepamięć– amnezja, zafałszowania pamięci), zaburzenia uwagi (np. nadmierna przerzutność uwagi czy trwałość uwagi, wyczerpywalność uwagi).

W zakresie sfery emocjonalnejm.in.: zaburzenia popędowe (popędu seksualnego, samozachowawczego – samobójstwo), zaburzenia życia emocjonalnego (zaburzenia afektu, nastroju, lękowe), uczuciowości złożonej (otępienie emocjonalne, chłód emocjonalny).

W zakresie sfery ruchowejm.in.: zahamowanie ruchowe – stupor, pobudzenie ruchowe, fuga, manieryzmy ruchowe, stereotypie, natręctwa ruchowe – kompulsje.

Objawy psychopatologiczne, które występują w chorobach psychicznych (psychozach), nazywamy psychotycznymi lub jakościowymi(wytwórczymi); są to: złudzenia patologiczne, omamy ( czyli spostrzeganie w otoczeniu zjawisk, których inni nie potwierdzają), omamy rzekome (np. głosy lub obrazy w głowie) oraz urojenia (fałszywe przekonania). Natomiast objawy, które mogą występować także u osób zdrowych, nazywamy ilościowymi(nie psychotycznymi). Wśród objawów ilościowych można wymienić: obniżenie sprawności intelektualnej (stopnie upośledzenia umysłowego), zaburzenia nerwicowe (lękowe) oraz deficyty emocjonalne (świadczące o zaburzeniach zachowania, które często powyżej 18. roku życia przechodzą w zaburzenia osobowości).

Jeżeli określone objawy występują łącznie, rozpoznajemy wtedy zespół psychopatologiczny, np. depresyjny (obniżenie nastroju, czyli smutek + obniżenie aktywności ruchowej, inaczej napędu + spowolnienie myślenia); maniakalny (podwyższenie nastroju + pobudzenie psychoruchowe); otępienny (znaczne obniżenie sprawności intelektualnej + zaburzenia pamięci + krytycyzmu + chwiejność afektywna); paranoidalny (omamy + urojenia).